רבנים מוצפנים בתורה


מות האר''י


מות האר''י
הממצא שאותו ניסינו לחקור – הוא מפגש קרוב בין הביטוי מות האר''י לבין שנת פטירתו של האר''י (השל''ב).


הזהר הקדש בתוספתא בפרשת מצורע מביא מעשה המספר על ר' אלעזר ור' יוסי שבקשו לדעת פירוש הפסוק:
''ויעקב הלך לדרכו ויפגעו בו מלאכי אלקים'' – מי היו אותם מלאכי אלקים?
כשהגיעו למערה של לוד שמעו בת קול האומרת:
''תרי עוזלין דאיילתא'' ( שני עופרי האילת ).

מובא בספר ''שבחי האר''י בפרק י''א שבקשו תלמידיו לדעת סוד האילת, וענה להם, כי אם יפרש סוד זה – סופם להתחרט חרטה גדולה.
ולא קבלו את דבריו והמשיכו להפציר בו.
לאחר הפצרות רבות, פירש להם הרב את סוד האילת ואמר להם:
''כי נגזרה עלי גזירה להסתלק בזאת השנה מפני שגיליתי סוד זה''.

הממצא שאותו ניסינו לחקור – הוא מפגש קרוב בין הביטוי מות האר''י לבין שנת פטירתו של האר''י (השל''ב).הטבלה שלפניכם מייצגת אחד ממפגשים קרובים אלו – ובה נמצאו ממצאים המשכיים מרשימים כפי שנפרט להלן:

ראשית, בהמשך השל''ב אנו מוצאים את שם החודש שבו נפטר האר''י (חודש אב). אך בזאת לא הסתיים דילוג זה: ,
הביטוי – ''כנטילתו'' מופיע לאחר הביטוי אב ויוצר את הביטוי הארוך השל''ב, אב, כנטילתו (כלומר שנה וחודש שבו נטלו אותו מן השמים).

גם לביטוי מות האר''י אנו מוצאים המשך דילוג המותיר רושם עז ביותר:
הביטוי ''האילת'', מופיע בתחילת הדילוג – כלומר אנו כביכול מוצאים שהסיבה למות האר''י, גילוי סוד האילת, מרומזת בדילוג שמצאנו.

גם הסמיכות לדילוג המדבר על נטילתו של האר''י מחזק את הרמז.

חשוב להדגיש שממצא זה עיקרו מתגלה בפרשת דברים – שהיא פרשה הנקראת תמיד לפני ט' באב – כלומר שבת חזון – בדיוק בשבוע פטירתו של האר''י ז''ל שחל להיות בה' באב.
כחיזוק נוסף לטבלה אנו מגלים את האילת, האילת פעמיים נוספות בסמיכות קרובה בטבלה.


בחרנו כהמשך לנושא להציג ממצא נוסף שנתגלה ע''י ר' שמעון לסקר הקשור לנושא:מות האר''י בדילוג המינימלי בכל התורה (8-) – נפגש בטבלה שלפניכם עם הביטוי "חכם הקבלה" בהופעתו היחידה בתורה בדילוג אותיות שווה.

: בתחילת אותיות הדילוג מות האר''י אנו מוצאים שוב את חודש הפטירה – חודש אב, כמו כן פגישה בטקסט עם הפסוק
''ואיננו כי לקח אתו אלקים''.


   חזרה לרבנים מוצפנים בתורה