רבנים מוצפנים בתורה


מבט תורני נוסף על ''משנה תורה''


מבט תורני נוסף על ''משנה תורה''
אחד מקוראינו ( ר' הרציג ) ניתח את הממצא אודות משנה תורה - ומצא קשר רעיוני בכל פסוק הנפגש עם אות השייכת לדילוג.


בס''ד


א. ר''ת לרמב''ם היחיד בתורה ונופל ברבות מופתי בארץ מצרים כי ספר משנה תורה התחבר במצרים והוא ספר מופתי כי להקיף את התורה בצורה כזאת זה מופת.
ב. מלבי''ם בפרשת ואתחנן, דברים ד. לב-מא - מסביר על הפסוקים כי שאל נא לימים ראשונים אשר היו לפניך וכו'. השומע עם קול אלוקים מדבר מתוך האש וכו' או הניסה אלוקים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי במטות באותות ובמופתים וכו' – שהתורה מציינת שם את מופתי מתן תורה ומופתי יציאת מצרים ובסוף העניין מסיימת התורה (פסוק לט) וידעת היום והשבות אל לבבך כי ה' הוא האלוקים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד – שממופתי מתן תורה היהודי בכל דור ודור – אפילו היום כשאנו רחוקים ממתן תורה – צריך להגיע להכרה ביחוד ה' כי במתן תורה ראינו את האש הגדולה על הארץ ואת הקול שמענו מן השמים וראינו בזה את שליטת ה' בחוש שאין עוד מלבדו. ועוד ממשיכה התורה (פסוק מ') ושמרת את חוקיו ואת מצוותיו שממופתי יציאת מצרים צריכים להגיע לשמירת המצוות וזה מוסבר ע''פ הרמב''ן בפרשת יתרו שממופתי יציאת מצרים רואים את השגחת ה' בעולם וזה ממחיש את רצון ה' שנעשה את רצונו כאן בעולם. והנה, מופת משנה תורה גם הוא נועד לאותה מטרה בדיוק, שכל יהודי אפילו שלא מסוגל ללמד את התלמוד יוכל בדרך קצרה לדעת את המעשה אשר ייעשה מספר משנה תורה ולהגיע לשמירת המצוות. ומדוייק הרמז של מופת משנה תורה. במופתי ה' בארץ מצרים מאחר שלשניהם תכלית שווה. והנה, הרמב''ם כותב בהקדמה לספרו משנה תורה כך: ''ובזמן הזה תקפו הצרות יתירות ודחקה שעה את הכל ואבדה חכמת חכמינו ובינת נבונינו נסתרה'' ולפיכך מעטים הם המבינים בדורו את התלמוד ופירוש הגאונים - ''ולכן ניערתי חוצני אני משה בן מימון הספרדי ונשענתי על הצור ברוך הוא וראיתי לחבר דברים המתבררים מכל אלו החיבורים (התלמוד והספרא, ספרי, תוספתא ופירושי הגאונים) כולם בלשון ברורה ודרך קצרה וכו' עד שיהיו כל הדינין גלויין לקטן ולגדול בדין כל מצווה ומצווה. נמצא שהרמב''ם חיבר את חיבורו על רקע המצב הקשה של עם ישראל מבחינה גשמית (תקפו צרות) ורוחנית (ואבדה חכמת חכמינו). ובזה מבואר היטב הפסוק ''לא ישמע אליכם פרעה למען רבות מופתי בארץ מצרים) דהיינו יהא לעם ישראל מצב קשה מבחינה גשמית ורוחנית, למען רבות מופתי בארץ מצרים כדי שהרמב''ם יחבר את חיבורו שהרי מצב זה הוא הרקע לחיבור. ולפני חמישים שנה בערך גילה הרב ויסמנדל שמהאות מ' שלמשה שבאותו פסוק מתקבלת המילה 'משנה' בדילוג 50, ואם נספור מאותה מ' של משה תרי''ג אותיות (613) כמניין תרי''ג המצוות שזה נושא הספר משנה תורה – ביאור על התרי''ג מצוות. תגיע לאות ת' של וככה תאכלו אותו, ומאותה ת' תתקבל המילה תורה בדילוג 50 ונמצא שבין כל אות ואות יש תרי''ג אותיות ויוצא מלבן כזה:
מ-49-ש-49-נ-49-ה

613 613 613 613
ת ו ר ה

וכעת יש כאן דבר נפלא, שכל אות של ה'משנה תורה' נמצאת במקום המתאים לה ויוצרת בכך פזל שחוזר למעשה על המסר שקיבלנו עד עכשיו. דהנה, האות מ' של משה נמצאת בויאמר ה' אל משה, כי חיבור משנה תורה מסכם את נבואת משה רבינו – התורה. ה-ש' נמצאת ב ''ומשה ואהרון עשו את כל המופתים האלה'' והנה חלק מהמופתים עשה משה לבד וחלק עשה אהרון לבד. נמצא, שכאן כתוב גם ''עשית מופת ע''י משה'' וזה למעשה חיבור משנה תורה, הוא חיבור על נבואת משה והוא – עשיית מופת ע''י ר' משה בן מיימון, כי הוא מקיף את נבואת משה בצורה מדהימה שאדם לא יכול להקיף.
ה- נ' נמצאת ב ''ויחזיק ה' את לב פרעה ולא שילח את בני ישראל מארצו'' – מצב קשה מבחינה גשמית ורוחנית לעם. וכאן קיבלת את הרקע לחיבור משנה תורה. כעת, כשם שבמבנה של משנה תורה קיבלנו במבנה המלבן את תוכן החיבור באמצע (תרי''ג אותיות) כך גם בפזל זה נקבל את תוכן החיבור באמצע – דהנה האותיות האמצעיות הם ה' של משנה ו- ת' של תורה. וה- ה' של משנה נמצאת בהחודש הזה, אומרים חז''ל על המילים ''החודש הזה'' : מה המשמעות של המילה ''הזה'' – ''היראהו ה' למשה לבנה בחידושה ואמר לו 'כזה' ראה וקידש. מצווה ברורה, וזהו תוכנו של הרמב''ם מצוות ברורות כמו שציטטנו מהקדמתו לעיל. וה- ה' של תורה נמצאת ב- ''וככה תאכלו אותו, מתניכם חגורים נעליכם ברגליכם ומקלכם בידכם'' – אומר המכילתא.
ר' יוסי הגלילי אומר – לימדה תורה דרך ארץ להולכי דרכים שיהיו מזורזין והנה ''משנה תורה'' חוץ ממה שברובו הגדול עוסק בביאור המצוות, יש בו גם ענייני דרך ארץ כמו למשל חלק גדול מהלכות דעות להרמב''ם מטפל בלימוד דרך ארץ כיצד אוכלים, ישנים וכו' והנה קיבלנו את תוכן משנה תורה באמצע. מה מטרת התוכן הזה – הבה נתבונן איפוא ה- ו' של תורה נמצאת ''ואכלתם אותו בחפזון, דהיינו עשית מצווה (אכילת הפסח היא מצווה) בחפזון – אומר רש''י : חיפזון, הכוונה מהירות ובהילות, דהיינו מטרת תוכן משנה תורה הוא להגיע לכך שגם יהודים שהם חפוזים (טרודים ובהולים) יוכלו להגיע לשמירת המצוות.
כעת, חזרה למהות החיבור: לאחר שקיבלנו את התוכן האמצעי – ה-ר' נמצאת ב ''והכיתי כל בכור בארץ מצרים'' – כי חיבור זה הוא נס של ה' במצרים, והמטרה בנס הזה נקבל באות ה' האות נמצאת ב ''והיה הדם לכם לאות'' הדם על הבתים זה שעם ישראל עשה ושם דם על הבתים במצות ה' וזה הסימן שלו (מי יהודי ומי גוי), וגם חיבור משנה תורה הוא סימן של עם ישראל לדעת את הדרך אשר ילך בה ואת המעשה אשר יעשה וזוהי מטרת הנס.
והפאזל כאן הוא נפלא ! מלבד מה שכל אות מתאימה לספר משנה תורה, זה חזרה על מה שראינו קודם בגופו של פסוק שעשיית מופת ע''י משה מקביל לרבות מופתי – ''ולא שילח את בני ישראל''. ללא ישמע אליכם פרעה למען רבות מופתי וכמו שביארנו, תוכן החיבור באמצע מקביל לתרי''ג האותיות שקיבלנו בין כל אות ואות שמהוות את התוכן. והיכיתי כל בכור בארץ מצרים מקביל לרבות מופתי בארץ מצרים שזהו בדיוק המופת שעליו דיברה תורה בפשוטו של מקרא – שפרעה לא ישמע כדי שה' יביא עליו את מכת בכורות והנה המקביל שלו בפאזל נמצא ב- ''והיכיתי כל בכור בארץ מצרים''. והכל בנוי בצורה של ענין ואח''כ הסבר כמו שה- מ' וה- ש' של משנה מבטאים את מהות הספר שהוא על נבואת משה והוא מופת (בהיקפו) ואח''כ בא ההסבר - ''ולא שילח את בני ישראל'' ואח''כ מקבלין את התוכן ב- ה' וב- ת' של מצוות בכורות וענייני דרך ארץ ולאחריו בא ההסבר לכך ''ואכלתם אותו בחיפזון'' - הצורך של קיום מצוות בחיפזון אח''כ מופיע ''והכיתי כל בכור בארץ מצרים – נס של ה' במצרים שזהו מהות החיבור ואחריו ההסבר – ''והיה הדם לכם לאות'', הצורך באות לעם ישראל ממש מדהים ונפלא!


   חזרה לרבנים מוצפנים בתורה