הדוגמאות השיטתיות בהצפנה בתורה


התשובה


התשובה
לפניכם דוגמא שיטתית נוספת הממחישה עקרון הנקרא: הדילוג המינימלי.
(עקרון זה הוא אחד העקרונות המופיעים בקובץ המבוא לשיטת הדילוגים בתורה)

עקרון הדילוגים המינימליים: כאשר מילה או ביטוי מופיעים פעמים רבות בדילוגים, אנו שמים לב ומייחדים את ההופעה של הביטוי בדילוג הקטן ביותר ( המינימלי ). בנוסף, אנו מתיחסים גם להופעות הבאות בתור לפי גודל הדילוג. ( כמעט מינימליים ). אז מתגלות מספר תופעות מיוחדות, אחת מהן היא שלעיתים קרובות, הדילוג המינימלי ( או הכמעט מינימלי ) מופיע במקום שבו הוא קשור עם המשמעות של הטקסט עצמו.

נתחיל בדוגמא המופיעה בקובץ המבוא,
דוגמא זו מהוה את הבסיס שממנו אנו מראים את השיטתיות של צופן התורה במקרה זה.

טבלה מס' 1 - התשובה
בטבלה זו אנו מוצאים את הביטוי: ''התשובה'' בדילוגו המינימלי בספר דברים (52), נפגש עם טקסט התורה המדבר על התשובה: ''ושבת עד ה' אלוקיך ושמעת בקלו'' .

הטבלה הבאה מגלה לנו ממצא נוסף באותה טבלה בדיוק,
יש לשים לב כי החוקר חילק את מספר האותיות המופיעות בכל שורה ל 2 - וכך במקום שורה של 52 אותיות,
אנו רואים שכל שורה מורכבת מ 26 אותיות.
עיקרון זה של חילוק הטבלה מאפשר לנו לראות מסרים נוספים בשיטה שגם היא מופיעה בקובץ המבוא הנקראת:
הופעת ביטויים בעמודות מקבילות.

טבלה מס' 2 - התשובה
החוקר גילה את הביטוי: ''שבו בני'' בדילוגו המינימלי בספר דברים, מופיע בדיוק באיזור הטבלה הראשונה.
גם כאן ניתן לראות שהעיקרון של הופעת הדילוג במקום שבו הוא קשור עם המשמעות של הטקסט עצמו, נשמר:
הביטוי בטקסט עצמו אומר: ''ואתה תשוב ושמעת בקול ה''' .


בטבלה הבאה שינה החוקר את סדר המילים ''שבו בני'' ל: ''בני שבו'' :

טבלה מס' 3 - בני שבו
שוב, החוקר מבודד את הדילוג המינימלי ''בני שבו'' בספר דברים, וגם כאן נשמר העיקרון:
המשפט: ''ושבת עד ה' אלוקיך ושמעת בקלו'' - אותו משפט שנפגש עם הדילוג המינימלי: ''התשובה'',
מופיע באותו מקום של הדילוג '' בני שבו ''.   חזרה לדוגמאות השיטתיות בהצפנה בתורה