תורה שבעל פה צפונה בתוך התורה שבכתב


חרבן הבית


חרבן הבית
מדרש חז''ל עתיק אודות חרבן הבית - מתגלה בצופן התורה.


התורה בפרשת ההתודעות בין יוסף לאחיו, מתארת את המפגש הנרגש בין יוסף לאחיו בנימין בפסוק הבא:
בראשית מה', יד: ''ויפל על צוארי בנימן אחיו ויבך, ובנימן בכה על צואריו''.

רש''י מפרש את הפסוק:
ויפל על צוארי בנימן אחיו ויבך - על שני מקדשות שעתידין להיות בחלקו של בנימין וסופן ליחרב.

הצופן שלפנינו שייך לדילוג המינימלי בתורה של הביטוי: ''חרבן הבית'':

:


   חזרה לתורה שבעל פה צפונה בתוך התורה שבכתב