תורה שבעל פה צפונה בתוך התורה שבכתב


עשו הרשע התגלגל בטיטוס


עשו הרשע התגלגל בטיטוס
חז''ל קיבלו במסורת שעשו הרשע התגלגל בטיטוס... לפניכם הצופן המדהים !


הגמרא במסכת גיטין (נ''ו עמ' ב') מספרת על טיטוס שחזר לארצו לאחר כיבוש ירושלים:
''עמד עליו נחשול שבים לטובעו אמר כמדומה אני שאלהיהם של אלו אין גבורתו אלא במים בא פרעה טבעו במים בא סיסרא טבעו במים אף הוא עומד עלי לטובעני במים אם גבור הוא יעלה ליבשה ויעשה עמי מלחמה יצתה בת קול ואמרה לו רשע בן רשע בן בנו של עשו הרשע בריה קלה יש לי בעולמי ויתוש שמה אמאי קרי לה בריה קלה דמעלנא אית לה ומפקנא לית לה עלה ליבשה ותעשה עמה מלחמה. עלה ליבשה בא יתוש ונכנס בחוטמו ונקר במוחו שבע שנים.

הרמ''ע מפאנו בספר גלגולי נשמות אומר (אות י''ב) :
'' והענין טיטוס הוא עשו, ורישיה דעשו בעטפיה דיצחק, כי מראש פרעות אויב הוא כמס עמדי''

כל זאת כהקדמה לעובדה שחז''ל קיבלו במסורת שעשו התגלגל בטיטוס הרשע.

ועתה לגילוי המרתק של פרופסור אליהו ריפס, מפתח מחקר צופן התורה:תוך כדי מחקר אודות הצופן ''טיטוס'' התברר כי באחד הדילוגים המינימליים
ביותר של הביטוי בתורה ( מינימלי רביעי ) מתגלה מסר מדהים.
המסר אומר ''עשו בטיטוס'' !
בדיקה מגלה כי הסיכוי להווצרות אקראית של ביטוי זה עומד על יותר מ 1 ל 40,000 !
אך עדיין לא הסתיימה ההפתעה - בהמשך הביטוי מתגלה מסר מדהים :
''ישא בכיה אחת'' !!! !!! !!!
לאחר שיעקב קיבל את הברכות מיצחק במקום עשו מתואר בבראשית:
(כ''ז פס' ל''ח) ''ויאמר עשו אל-אביו, הברכה אחת הוא-לך אבי--ברכני גם-אני, אבי; וישא עשו קלו, ויבך. ''
חז''ל גם דורשים שעל אותה בכיה של עשו - שילם הקב''ה מידה כנגד מידה לבניו של יעקב
בבכיתו של מרדכי היהודי לאחר הוודע גזירת אחשוורוש והמן הרשע.

השימוש של הצופן באותה הלשון המתוארת בתורה: ''ישא'' ו''בכיה'' - מוסיף נדבך נוסף למושלמותו של הצופן ולייחודיותו !

צופן מדהים זה - מאשר את היותה של התורה הקדושה חותם אלוקי מרומם מכל בינה והשגה אנושית.


   חזרה לתורה שבעל פה צפונה בתוך התורה שבכתב