תורה שבעל פה צפונה בתוך התורה שבכתב


שעה י'


שעה י'


הגמרא במסכת סנהדרין דף ל"ח עמוד ב' , מביאה מימרא של רבי יוחנן בר חנינא:
המימרא עוסקת ביום השישי לבריאה (יום יצירת האדם) ומתארת שלב שלב , שעה אחר שעה את היווצרות האדם. וזאת לשון הגמרא:

אמר רבי יוחנן בר חנינא שתים עשרה שעות הוי היום,
שעה ראשונה הוצבר עפרו
שניה נעשה גולם
שלישית נמתחו אבריו
רביעית נזרקה בו נשמה
חמישית עמד על רגליו
ששית קרא שמות
שביעית נזדווגה לו חוה
שמינית עלו למטה שנים וירדו ארבעה
תשיעית נצטווה שלא לאכול מן האילן
עשירית סרח
אחת עשרה נידון
שתים עשרה נטרד והלך לו.


בטבלה שלפנינו מתגלה המסר שחז"ל מוסרים לנו:לפנינו הדילוג המינימלי בספר בראשית ( שני מינימלי בכל התורה) של הביטוי: "עשרית" (עשירית בכתיב חסר),

כמו כן ניתן לראות את הדילוג המינימלי של הביטוי "שעה - י'".

הטקסט שבו מופיעים שני ביטויים אלו - נמצא בדיוק במקום שבו מספרת לנו התורה על חטא אדם וחוה באכילת פרי עץ הדעת.


   חזרה לתורה שבעל פה צפונה בתוך התורה שבכתב